เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Business Communication

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แผนการเรียนแผน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 2. สื่อสารต่างวัฒนธรรม
 3. จริยธรรมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 4. หลักการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
 5. การเขียนรายงาน
 6. จดหมายทุกชนิดและบันทึกข้อความทางธุรกิจ
 7. การนำเสนอรายงานทางธุรกิจ
 8. การสมัครและสัมภาษณ์งาน

 

การวัดผล

 • การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                        10  คะแนน
 • การนำเสนอรายงานทางธุรกิจ               10  คะแนน
 • การเขียนรายงาน                                   10  คะแนน
 • งานเดี่ยว และ/หรือกิจกรรมกลุ่ม             45  คะแนน
 • การสอบกลางภาค                                 25  คะแนน
 • รวม                            100  คะแนน