Business Communication


ผู้สอน
พิชญาภา แก้วจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Business Communication

Class ID
478

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

แผนการเรียนแผน

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 2. สื่อสารต่างวัฒนธรรม
 3. จริยธรรมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
 4. หลักการเขียนเอกสารทางธุรกิจ
 5. การเขียนรายงาน
 6. จดหมายทุกชนิดและบันทึกข้อความทางธุรกิจ
 7. การนำเสนอรายงานทางธุรกิจ
 8. การสมัครและสัมภาษณ์งาน

 

การวัดผล

 • การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน                        10  คะแนน
 • การนำเสนอรายงานทางธุรกิจ               10  คะแนน
 • การเขียนรายงาน                                   10  คะแนน
 • งานเดี่ยว และ/หรือกิจกรรมกลุ่ม             45  คะแนน
 • การสอบกลางภาค                                 25  คะแนน
 • รวม                            100  คะแนน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)