ม.5/1-ม.5/4

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1