homeการผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา
personperson_add
การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ผู้สอน
person
นาย ธัชชัย อัศฤกษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
479

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันจะมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ  ครู นักเรียน และสื่อการสอนหรือวัสดุอุปกรณ์การสอน  ถ้าพิจารณาว่าครูในปัจจุบันตามสภาพความเป็นจริงไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์เท่านั้น แต่ครูยังมีหน้าที่อื่นอีกมาก เช่น  เตรียมการสอน (กำหนดจุดประสงค์ในการสอน เลือกและจัดเนื้อหา  เลือกและจัดกิจกรรม  เตรียมอุปกรณ์การสอน เตรียมวิธีวัดผลประเมินผล)  สร้างความสัมพันธ์ในและนอกโรงเรียน ควบคุมนักเรียน ให้บริการวิชาการสังคม เป็นต้น  และยังมีแนวโน้มว่าครูจะต้องมีหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเป็นภาระมากขึ้นเรื่อยๆ   เพื่อลดภาระการจัดกระบวนการเรียนการสอนของครู  เราอาจใช้สื่อการสอนมาช่วยในการเรียนการสอนของครู เช่น  ใช้ภาพ  โทรทัศน์  วิทยุ  เครื่องบันทึกเสียง หนังสือเรียน ใบงาน ใบความรู้  ห้องโสตทัศนวัสดุ  ศูนย์การเรียน  ชุดการเรียน  บทเรียนโปรแกรม เป็นต้น  ซึ่งสื่อเหล่านี้จะช่วยลดภาระของครูลงไปอีกมากและยังทำให้กระบวนการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        

            ในการสอนวิชาสุขศึกษาหรือวิชาใดๆ ก็จำเป็นต้องใช้สื่อการสอนอย่างมากเพราะสื่อช่วยให้การสอนจากเรื่องที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายเข้า จากเรื่องที่เป็นนามธรรมเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สอนแล้วต้องใช้สื่อการสอนประกอบ  การศึกษาแต่เดิมส่วนใหญ่ใช้การบอกความรู้เป็นสื่อการสอน วิธีนี้นักเรียนใช้การฟัง แล้วคิดตาม คนที่มีสติปัญญาฉลาดก็จำได้ คิดตามได้แต่ไม่ใช่กับเด็กทุกคน  ฉะนั้นด้วยวิธีการฟังนี้ไม่สามารถทำให้นักเรียนบรรลุการเรียนรู้ได้ทุกคน  ยิ่งเด็กเล็กๆ ยิ่งต้องการสื่อการสอนที่มากและหลายประเภท เด็กโตอาจมีน้อยประเภทลงไปเพราะสามารถเข้าใจเรียนรู้ด้วยตนเองได้พอสมควร เด็กบางคนต้องการสื่อมากๆ ซ้ำๆ กัน บางคนใช้เพียงสื่อเดียวก็เกิดการเรียนรู้แล้ว  ครูที่ดีคือครูที่สอนดี ครูที่สอนดีคือครูที่สามารถทำให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ได้เต็มตามศักยภาพของนักเรียน ครูที่ดีที่สุดจึงเป็นครูที่มีสื่อการสอนที่เหมาะสมกับความถนัดของนักเรียน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)