ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต30201 (ม.6/15)


ผู้สอน
นางสาว ภาวิณี ขอชิดกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 3 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 รหัสวิชา ต30201 (ม.6/15)

Class ID
48078

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ภาษาเกาหลีสื่อสาร1 (ต30201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง จํานวน 0.5 หน่วยกิต

การอ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆจากสิ่งใกล้ตัวได้ถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง เข้าใจความหมายบทสนทนาสั้นๆ พูดและเขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับตนเอง การทักทาย การบอกลา และประโยคสนทนาในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยการสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรมเกาหลีลงในบทเรียน สามารถใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน โดยการสืบค้น และการค้นคว้า รวบรวม ความรู้ข้อมูลต่างๆและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมานำเสนอด้วยการพูดหรือรูปแบบต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)