home หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน
personperson_add
หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

ผู้สอน
person
นาย ธัชชัย อัศฤกษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักการผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
482

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน
  1. หลักการผลิตสื่อการสอน

หลักการผลิตสื่อการสอนต่าง ๆ ได้มีผู้คิดค้นหลักการหรือระบบการสอนขึ้นหลายหลักการ ดังนี้

ระบบการผลิตสื่อการสอนก็มีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ คือ (กรองกาญจน์  อรุณรัตน์, 2536)

  1. การจัดเตรียมทรัพยากรและวางแผนการผลิต
  2. การดำเนินการผลิต
  3. การใช้สื่อการสอน
  4. การประเมินผลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง

ดังภาพประกอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)