มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)