ป.6 วิชาการงานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาการงานอาชีพ

โรงเรียนบ้านซับเปิบ  อ.วังโป่ง