ม.1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน ม.1 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์