ชั้น ป..1 วิชาวิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นป. 1  โรงเรียนบ้านท่าพล(ท่าพลวิทยาคาร)