ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

2201-2416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4852

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส


คำอธิบายชั้นเรียน

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

2. สามารถเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ได้

4. สามารถใช้โปรแกรมยูทิลิตี้เพื่อแก้ปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

5. สามารถบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

6. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายการทำงานของส่วนประกอบในเครื่องคอมพิวเตอร์

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

4. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์

5. แก้ปัญหาการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้

 

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกส่วนประกอบ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์