home2201-2416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
personperson_add
2201-2416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

ผู้สอน
นาย ศุภชัย พวงบุบผา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
2201-2416 ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4852

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. รู้ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

2. สามารถเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ได้

4. สามารถใช้โปรแกรมยูทิลิตี้เพื่อแก้ปัญหาในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

5. สามารถบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

6. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายการทำงานของส่วนประกอบในเครื่องคอมพิวเตอร์

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

4. ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์

5. แก้ปัญหาการทำงานของคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้

 

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับ ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเลือกส่วนประกอบ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ การแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมยูทิลิตี้ การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)