ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11


ผู้สอน
นาง พฤศจิ วัฒนภูมิชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11

Class ID
48556

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

รายวิชาภาษาไทย ท 31101 ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง และอ่านทำนองเสนาะได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อ่านแปลความ ขยายความ วิเคราะห์วิจารณ์และตีความ ตลอดจนการแสดงทรรศนะต่อเรื่องที่อ่าน แล้วนำความรู้ความคิดไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน เขียนสื่อสารตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ เช่นการย่อความ เรียงความ จดหมาย บันทึกข้อความ โครงงาน เป็นต้น ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟัง การดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ เช่น การพูดแสดงทรรศนะ การเสนอแนะความคิดอย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการใช้ทักษะ มีความเข้าใจธรรมชาติของภาษา อิทธิพลของภาษาของไทยและภาษาต่างประเทศตลอดจนภาษาถิ่น ลักษณะของภาษาไทย การสะกดคำ การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงและกาพย์ การเลือกใช้ภาษาสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์วรรณคดีเบื้องต้น และเข้าใจลักษณะเด่นของวรรณคดี เชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์ วิถีไทย และนำข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง โดยใช้กระบวนการทักษะทางภาษา การอ่าน การเขียน การพูด การฟังและการดูอย่างสัมฤทธิผล กระบวนการสืบค้นข้อมูลเพื่อเขียนโครงงาน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการอ่านแปลความ กระบวนการอ่านเก็บความรู้ กระบวนการอ่านเอาเรื่อง กระบวนการอ่านวิเคราะห์ และกระบวนการอ่านตีความ กระบวนการเขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิดความเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ซาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธศาสนา กตัญญูกตเวที มีความเพียรพยายาม อดทนอดกลั้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)