ม.5 คอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเลือกใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในการตัดสินใจได้