พณ1/5ภาคเรียนที่1/2555

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

พณ1/5