ภาษาอังกฤษหรรษา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามกาละเทศ