ภาษาอังกฤษหรรษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามกาละเทศ