Thai

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การทดสอบ User  testing ขอให้ผู้ทดสอบโชคดีกับการทดสอบนะจะ