สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 601848001


ผู้สอน
ผศ. ธนิดา ภู่แดง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สัมมนาการบัญชีการเงิน หมู่เรียน 601848001

Class ID
49625

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

บช 3005442 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) AC 3005442 Seminar in Financial Accounting อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนำกรอบแนวคิดทางการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสำหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ เงื่อนไขของรายวิชา : ต้องสอบผ่าน บช 3005201 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ บช 3005202 การบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)