เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อชีวิต จริงๆ  

()()

(^^)

(")(")