เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ ชีวิต

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อชีวิต จริงๆ  

()()

(^^)

(")(")