การใช้ 3ds max 2012 เบื้องต้น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมเขียนโมเดลสามมิติเบื้องต้นด้วย 3ds max 2012