มัธยมศึกษาปีที่ 2

จิระวัฒน์ วงษ์ชารี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ฟุตบอล  รหัสวิชา 22224  สาระเพิ่มเติม กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ