รูปเรขาคณิต

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปเรขาคณิต ประกอบด้วย รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และวงกลม