เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดทำชุดการสอน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ประกอบด้วย

1.  การวิเคราะห์หลักสูตร

2.  การจัดทำแผนการสอน

3.  การสร้างเครื่องมือวัดผล

4.  การสร้างสื่อการสอน