การจัดทำชุดการสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

ประกอบด้วย

1.  การวิเคราะห์หลักสูตร

2.  การจัดทำแผนการสอน

3.  การสร้างเครื่องมือวัดผล

4.  การสร้างสื่อการสอน