เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต เป็นรายวิชาพื้นฐาน(GE) บังคับตามหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เป็นวิชาที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต  เกณฑ์ตัดสินทางจริยธรรม คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความสำเร็จของชีวิต ทักษะชีวิต การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต สมบัติผู้ดี และความสุขของชีวิต