กลุ่ม A การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 รหัส ว23191 ปีการศึกษา 2563 (3/2, 3/4)


ผู้สอน
3306 สุเทพ เทียมคลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่ม A การออกแบบและเทคโนโลยี ม.3 รหัส ว23191 ปีการศึกษา 2563 (3/2, 3/4)

Class ID
50511

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
คำอธิบายวิชา

         ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อสรุปกรอบของปัญหา เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จําเป็นโดยคํานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในงานอาชีพด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและขนส่ง โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)