home6 กลุ่ม 1-4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
person
6 กลุ่ม 1-4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ผู้สอน
นาง กานดา ช่วงชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
6 กลุ่ม 1-4 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
50586

รหัสวิชาของสถานศึกษา

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า และสำรวจตรวจสอบ การกำาเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีบิกแบง กาแล็กซีและกาแล็กซีทางช้างเผือก สมบัติของดาวฤกษ์ กำาเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำาเนิดระบบสุริยะและการแบ่งเขตบริวารของดวงอาทิตย์ โครงสร้างและปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก แนวคิดของทฤษฎีทวีปเลื่อนและหลักฐาน สนับสนุน แนวคิดของทฤษฎีการแผ่ขยายพื้นมหาสมุทรและ หลักฐานสนับสนุน การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี ธรณีสัณฐานและธรณีโครงสร้างที่เกิดจากการ เคลื่อนที่ของแผ่นธรณี ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ ปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการรับรังสีดวงอาทิตย์ของ พื้นผิวโลก การหมุนเวียนของอากาศ การหมุนเวียนของน้ำาผิวหน้ามหาสมุทร ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา กระบวนการที่ทำาให้เกิดสมดุลพลังงานของโลก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ แนวทางการรับมือ ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศทาง อุตุนิยมวิทยา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)