homeนาฏศิลป์ ม.4/8
person
นาฏศิลป์ ม.4/8

ผู้สอน
นาย สุริยันต์ จันโสด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
นาฏศิลป์ ม.4/8

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
50911

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยน่านเจ้า วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยสุโขทัย วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยอยุธยา การวิเคราะห์ที่มาของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยน่านเจ้า – อยุธยา วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยธนบุรี วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ มีทักษะการวิเคราะห์ที่มาของนาฏศิลป์และละครไทยในสมัยธนบุรี-สมัยรัตนโกสินทร์ อธิบายประวัติความเป็นมา อธิบายและ ปฎิบัติท่ารำนาฏศิลป์พื้นเมืองของไทยได้ ระบุแนวคิดในการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย มีทักษะในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย บอกความหมายของการวิจารณ์ หลักการวิจารณ์และวิเคราะห์ความแตกต่างของการวิจารณ์ละครรำและละครที่ไม่ใช่ละครรำ อธิบายกระบวนการวิจารณ์ และมีทักษะในการเขียนวิจารณ์การแสดง ระบุชีวประวัติของครูลมุล ยมะคุปต์ และอภิปรายผลงานทางด้านนาฏศิลป์ของ ครูลมุล ยมะคุปต์ ทราบความสำคัญของการไหว้ครูสำหรับการแสดงและระบุขั้นตอนการไหว้ครูสำหรับการเสดง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรักในความเป็นไทยเพิ่มมากขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)