homeเทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
person
เทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5092

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษา ก.ศบ.ป. ปี 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)