เทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา ก.ศบ.ป. ปี 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์