เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นักศึกษา ก.ศบ.ป. ปี 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์