homeเทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี
personperson_add
เทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทอม 551 วิชา6101308_สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5092

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา ก.ศบ.ป. ปี 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)