User testing HRM3

คำอธิบายชั้นเรียน

- ทดสอบการใช้งานเกี่ยวกับการจัดวางข้อมูลภายในเว็บไซต์
- ทดสอบโครงสร้างข้อมูลของเว็บไซต์
- ทดสอบคำที่ใช้เป็นชื่อ link ภายในเว็บไซต์
- ทดสอบการใช้งานของ User กลุ่มเป้าหมาย