เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การใช้เมาส์อย่างถูกต้อง ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-3 เป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้การใช้เมาส์ที่ถูกวิธี