การใช้เมาส์อย่างถูกต้อง ป.1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-3 เป็นพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้การใช้เมาส์ที่ถูกวิธี