สำนวน คำพังเพย ชั้นประถมปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

สำนวน คำพังเพย เป็นกลุ่มคำหรือประโยคที่ใช้สอน หรือเป็นคติเตือนใจเพื่อให้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ดี และห้ามปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีsmiley