homeข่าววิทยาศาสตร์น่ารู้
personperson_add
ข่าววิทยาศาสตร์น่ารู้

ผู้สอน
นางสาว สุดา แสงสรทวีศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ข่าววิทยาศาสตร์น่ารู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5136

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ คือ การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ รวมทั้งกระบวนการที่จะได้มาซึ่งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Body of scientific knowledge) วิธีการทางวิทยาศาสตร์(Scientific method) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Science process skills) และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific attitude) หรือจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)