เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Sensor and Transducer_ mc_minburi

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.             เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ

2.             เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกใช้ประเภทชนิดของเซนเซอร์ได้อย่างถูกต้อง

3.             เพื่อให้มีความสามารถนำเซนเซอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานวัดและควบคุมได้

 

 

มาตรฐานรายวิชา

1.             ทดสอบการทำงานของเซนเซอร์ชนิดต่างๆ

2.             เลือกใช้เซนเซอร์ไปประยุกต์ในงานวัดและควบคุม

 

             

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฏิบัติคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แบบต่างๆ ในงานวัดและตรวจจับ ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ ความเร็ว เสียง แรงบิด พร็อกซิมิตี้สวิทซ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม