ClassStart

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้สอนการใช้งาน ClassStart นะครับ ผม นายธรรมวัตร์  อัศวรัตน์ เป็นอาจารย์ประจำวิชานี้ครับ ขอให้นักเรียนเรียนกันให้สนุกนะครับ