บทที่ 1 เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายสาธารณะ กลุ่มที่ 11 บทที่ 1