เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท๒๐๕-การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๑ จำนวน นก.๓(๒-๒-๕)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

     5.1 การวัดผล
               ค้นคว้ารายงาน               10 %
               สอบย่อย                        30 %
               สอบกลางภาค              20 %
               การปฏิสัมพันธ์                10 %
               สอบปลายภาค             30 %
               รวม                              100  %

     5.2.  การประเมินผลการเรียน
               การตัดสินผลการเรียนโดยวิธี  อิงเกณฑ์
                              คะแนนระหว่าง        80 - 100        ได้ระดับ A
                              คะแนนระหว่าง        75 - 80          ได้ระดับ B+
                              คะแนนระหว่าง        70 - 74          ได้ระดับ B
                              คะแนนระหว่าง         65 - 69         ได้ระดับ C+
                              คะแนนระหว่าง         60 - 64         ได้ระดับ C
                              คะแนนระหว่าง         55 - 59         ได้ระดับ D+
                              คะแนนระหว่าง         50 - 54         ได้ระดับ D
                              คะแนนระหว่าง           0 - 49         ได้ระดับ F