เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบเครือข่ายและการสื่อสารในองค์กร

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับออกแบบระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  ในองค์กร  การส่งสัญญาณแบบอะนาลอกและแบบดิจิตอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟต์แวร์  การจัดระบบเครือข่าย  การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ  ในองค์กร  การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียการวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไข  เมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง