ระบบเครือข่ายและการสื่อสารในองค์กร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับออกแบบระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  ในองค์กร  การส่งสัญญาณแบบอะนาลอกและแบบดิจิตอล มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลแบบต่าง ๆ การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟต์แวร์  การจัดระบบเครือข่าย  การติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ  ในองค์กร  การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียการวิเคราะห์หาสาเหตุและการแก้ไข  เมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง