homeการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
personperson_add
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้สอน
นางสาว พนิดา วัชระรังษี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5253

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) หมายถึง ธุรกิจที่มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป อาจเป็นการร่วมกันระหว่างบริษัทเอกชนกับเอกชน รัฐบาลกับรัฐบาล หรือระหว่างเอกชนกับรัฐบาลก็ได้ สาเหตุของการเกิดธุรกิจระหว่างประเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)