คอมพิวเตอร์8

นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์

โรงเรียนสายธรรมจันทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

การคิด วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรม