เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 รายงาน   20   คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 60 คะแนน