การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

 รายงาน   20   คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 60 คะแนน