การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

คำอธิบายชั้นเรียน

 รายงาน   20   คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 60 คะแนน