homeการผลิตและการดำเนินงาน ปี55
personperson_add
การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

ผู้สอน
person
นางสาว พิมพ์วิไล วงษ์ทองแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตและการดำเนินงาน ปี55

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5271

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 รายงาน   20   คะแนน

สอบกลางภาค 20 คะแนน

สอบปลายภาค 60 คะแนน

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)