มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน  มัธยมศึกษาปีที่  6/2   โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม