857-201 Basic Computer Aided Design in Food-industry (2_2563)


ผู้สอน
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
857-201 Basic Computer Aided Design in Food-industry (2_2563)

Class ID
53037

Class Code
857-201

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบายวิชา

857-201 Basic Computer Aided Design in Agro-industry (2_2562)

857-201 พื้นฐานการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมอาหาร 2 (1-2-3) (Basic Computer Aided Design in Food-Industry)

รายวิชาบังคับก่อน : ไม่มี Prerequisite : -

พื้นฐานหลักการเขียนและการออกแบบ การกำหนดขนาดและการเขียนภาพการฉายออร์โทกราฟิก ภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพตัด การร่างแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบในอุตสาหกรรมอาหาร การออกแบบกราฟิกในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)