การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ (Local Historical Studies)๒๕๕๖

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ ระดับปริญญาตรี

 

คำอธิบายรายวิชา  ๒๐๓ ๔๒๕ การศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ (๒-๒-๕) (Local Historical Studies)

       ศึกษาความหมาย และความสำคัญของการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ ประเภทและแหล่งข้อมูลของท้องถิ่น วิธีการศึกษาและขั้นตอนการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ การนำเสนอองค์ความรู้ และการประยุกต์วิธีการศึกษาท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา การศึกษานอกสถานที่ กรณีศึกษาภาคสนามในแต่ละท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา