Enrichment CMRU. 🌸😘 ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 💗💚ปฐมวัย 2563


ผู้สอน
ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Enrichment CMRU. 🌸😘 ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 💗💚ปฐมวัย 2563

Class ID
53386

Class Code
Enrichment CMRU.

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำอธิบายวิชา

Enrichment CMRU. 🌸😘 รุ่นที่ 1 💗💚ปฐมวัย 2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)