เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชมรมนักจัดรายการวิทยุ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชมรมอิสระของคนชอบพูด 

ที่ปรึกษาชมรม

 1. นายศุภชัย  พวงบุบผา 
 2. นายชัยยัณห์  ล้อมวงษ์
 3. นางพิกุล  อินทร์น้อย
 4. นส.  (DJ เหมี่ยว)
   

การเป็นสมาชิก

 1. ยื่นสมัคร
 2. เข้าทดสอบความสามารถ
 3. หากผ่านจะได้เป็นสมาชิกทันที

กิจกรรม

 1. เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการพูด
 2. จัดรายการเสียงตามสาย ภายใน วช.บจ.
 3. จัดรายการวิทยุ 104.25 MHz (www.R-Radionetwork.net)
 4. รับผิดชอบกิจกรรมหน้าเสาธง
 5. เป็นพิธีการ โครงการ/กิจกรรม งานต่าง ๆ ของ วช.บจ.
 6. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง