5/4 ว 30103 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 เทอม2/2563


ผู้สอน
ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5/4 ว 30103 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 เทอม2/2563

Class ID
53600

Class Code
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

สถานศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบายวิชา

5/4 ว 30103 ออกแบบเทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ 2 เทอม2/2563


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)