ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้างของพืช