คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ปวช.2/1 ช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรียนวันจันทร์ เวลา 08.40-11.40 ห้อง 317