เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ปวส.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

เรียนวันพุธ เวลา 08.40-11.40 ห้อง 442