homeเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.5
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.5

ผู้สอน
person
นาย คำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5401

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒                                                           รหัสวิชา  ง ๓๒๑๐๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕  ภาคเรียนที่ ๒                               จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน

……………………………………………………………………………………………………….

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม  แนวคิดและหลักการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม   ตัวแปร  การลำดับคำสั่ง  การตรวจสอบเงื่อนไข   การควบคุมโปรแกรม  คำสั่งแสดงผลและรับข้อมูล  การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ  การเขียนสคริปต์  หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน  การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์    ดิจิตอลมาช่วยในการนำเสนองาน  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการตามหลักการทำโครงงาน  ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติ  มีทักษะในการเขียนโปรแกรม  ทักษะการใช้คำสั่ง  ทักษะการซอฟต์แวร์  ทักษะการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในการนำเสนองาน  มีทักษะการจัดทำโครงงาน

เพื่อให้มีเข้าใจ  เห็นคุณค่า  จิตสำนึกและความรับผิดชอบ  การแก้ปัญหา การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน จากจินตนาการตามหลักการทำโครงงาน ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้

มาตรฐานตัวชี้วัด

ง ๓.๑ ม.๔-๖/๖ ,ม.๔-๖/๗,ม.๔-๖/๑๒

รวม  ๓  ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)