homeเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ม.6
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ม.6

ผู้สอน
นาย คำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ม.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5402

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา    เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓                                                         รหัสวิชา  ง ๓๓๑๐๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ภาคเรียนที่ ๒                                จำนวน  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน

……………………………………………………………………………………………………….

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย สรุป เกี่ยวกับความหมาย ประเภท คุณค่าโครงงานคอมพิวเตอร์  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานตามหลักการทำโครงงาน  ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

          ฝึกปฏิบัติทำโครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักการทำโครงงาน โดยใช้ความรู้ ความคิด จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และกระบวนการต่างๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีการ บูรณาการความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือความรู้ด้านอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการพัฒนาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การบวนการสืบค้น กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการคิดวิเคราะห์

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

          ง ๓.๑ ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๑๒


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)