homeการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 ง30245
personperson_add
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 ง30245

ผู้สอน
person
นาย คำโพธิ์ ศรีสุพรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 ง30245

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5405

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ๑                                                     รหัสวิชา ง ๓๐๒๔๕

จำนวน  ๔๐   ชั่วโมง/ภาคเรียน                  เวลา ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์                  จำนวน ๑ หน่วยกิต            

……………………………………………………………………………………………….

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบ ขั้นตอนการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่าง ๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและโปรแกรมใช้งาน และสามารถประยุกต์นำไปใช้งานได้

 

ผลการเรียนรู้

๑. อธิบายหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๒. อธิบายเครื่องมือการออกแบบโปรแกรมได้

๓. อธิบายความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์ โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์

๔. อธิบายลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์ ประเภทของข้อมูล

๕. อธิบายองค์ประกอบของคำสั่ง การคำนวณและเปรียบเทียบ

๖. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ คำสั่งต่าง ๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมงานต่าง ๆ โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันในภาษา C ได้

๗. ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรม และเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ได้

๘. ประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)